Tisková zpráva 

1. ročník Konference Aliance výživových poradců

2. 4. 2016
Vysoká škola ekonomická v Praze

Co přineslo jednání konference výživových poradců ČR, která se sešla
2. 4. 2016 v Praze?

 

1.      Na konferenci byla zkušenými odborníky ve výživovém poradenství prezentována řada kazuistik (zdokumentovaných příkladů praktické práce s klienty), na nichž ukázali komplexnost svých přístupů k řešení výživových problémů klientů. Výživoví poradci na své konferenci prokázali, že pokud je postup výživového poradenství nastaven adekvátně k aktuálním biochemickým, kondičním, fyziologickým a psychologickým parametrům klienta, vede obvykle k cíli, tj. k měřitelným výsledkům při hubnutí a k úspěšné prevenci zdravotních poruch. Přednesené i další kazuistiky jsou součástí odborného know-how výživových poradců, sdružených v Alianci výživových poradců ČR a budou sloužit k následování v praxi dalších profesionálů, kterých se na Konferenci sešla bezmála stovka.

2.      Z prezentovaných výsledků a postupů poradenské práce vyplynula potřeba odbornosti, systematičnosti a efektivnosti spolupráce výživového poradce s klientem. Mělo by se jednat o dobře zdokumentované dlouhodobé postupy zaměřené na postupnou úpravu parametrů, vytčených na začátku spolupráce, s využitím moderních diagnostických postupů, přístrojů a pomůcek, vybraných podle aktuálního nutričního stavu a s přihlédnutím k životnímu stylu klienta. Tento způsob provádění výživově-poradenských služeb, který je pro všechny výživové poradce v AVP ČR závazný, a dosahované úspěšné změny u klientů jsou argumentem, který je v ostrém protikladu k občasnému pranýřování a osočování výživových poradců bez znalosti celého kontextu jejich práce.  Konference se proti takovému způsobu kritiky ostře postavila.

3.      Jako již mnohokrát naopak vyjádřila potřebu užší spolupráce mezi výživovými poradci nezdravotnického charakteru s praktickými lékaři, nutričními terapeuty, obezitology a jinými zdravotnickými obory zejména v oblasti primární prevence, kterou náš zdravotnický systém dostatečně neprovádí. Tím by se více předcházelo stále stoupajícímu počtu tzv. civilizačních onemocnění, nadužívání léků s vedlejšími účinky a strmě rostoucím nákladům na léčbu, které stoupají i z toho důvodu, že mnoho klinických oborů nemá svoji preventivní část. Z hlediska současné vysoké nákladovosti zdravotnického systému, která nekoresponduje s dobrým zdravotním stavem obyvatelstva, považují výživoví poradci spolupráci v prevenci za nevyhnutelnou. Zasazují se o to, aby byla prevence vnímána jako komplexní přecházení nemocem (i s využitím výživových nástrojů) než jejich včasný záchyt a následující včasná léčba.

Přítomní výživoví poradci souhlasí s nezbytnou potřebou zasazovat se nejenom o všeobecnou edukaci o výživě, ale také o edukaci zásad výživové primární prevence mnohých civilizačních onemocnění, které se zdají být, jak se na konferenci potvrdilo např. v případě cukrovky 2. typu, nejen preventabilní, ale i reverzibilními, tzn., že těmto nemocem je možné prostřednictvím vhodné a cílené výživy nejen předcházet, ale často je i dokonce zvrátit.
Budoucím úkolem a cílem AVP je vytvořit takové společenské klima, ve kterém bude výživové poradenství veřejností vnímáno jako profese zasazující se především o primární prevenci. V tomto duchu by své služby měli poradci nabízet i tzv. zdravotním profesím, s těmito profesemi úzce spolupracovat a navzájem se doplňovat ve prospěch klientů. 

Výživoví poradci z AVP ČR mají za to, že je v jejich silách tuto stávající situaci změnit a zvýšit společenské povědomí o roli a významu kvalifikovaného výživového poradenství pravidelnou osvětou a informováním široké veřejnosti.

 

 

Kontaktní údaje

Telefon

+420 777 632 267

E-mail

aliance@aliance-vyziva.cz