Stanovy spolku

Aliance výživových poradců ČR, z.s.

 čl. I 

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku: Aliance výživových poradců ČR , z.s. (dále též „spolek“)
  Zkratka názvu: AVP ČR, z.s.
 2. Sídlo spolku: K Netlukám 1472/2, Uhříněves, 104 00 Praha 10
 3. Aliance výživových poradců ČR, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Aliance výživových poradců ČR, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a profesní komora založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je dosažení a následné udržování vysoké odborné úrovně výživového poradenství          v České republice.
 5.  
 6. Posláním spolku je zejména:
  - Sdružování výživových poradců a poskytování jim odborné záštity a metodické pomoci
  - Trvalé zvyšování odborné a společenské úrovně výživového poradenství v ČR
  - Vytvoření standardu kvality a rozsahu poradenských služeb poskytovaných veřejnosti v oblasti výživy
  - Příprava návrhů legislativních opatření směřujících k zajištění vysoké odborné úrovně výživových poradců                                      a jejich předkládání příslušným státním orgánů
  - Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají problematikou výživy jako 
    prevence výživou ovlivnitelných onemocnění

   

   

 7. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
  stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II 

Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání tak, jak jsou stanoveny v  čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
  a) Systematicky řízené edukační činnosti v oblasti výživy a životního stylu
  b) Konzultační a odborně poradenské činnosti v oblasti výživy a životního stylu
  c) Publikační činnosti v oblasti výživy a životního stylu
  d) Kontrolní činnosti zaměřené na obsah a kvalitu vzdělávání a kvalitu výkonu poradenské činnosti členů spolku
 1. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
  a) Marketingovou a reklamní
  b) Nakladatelskou a vydavatelskou
  c) Drobnou obchodní a zprostředkovatelskou
  d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

   

 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

čl. III

Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné, nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce. Členem Aliance výživových poradců ČR, z.s. (dále jen „člen“) se může stát:
 2. Fyzická osoba starší 18 let, občan České republiky, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, která prokáže vzdělání v oboru výživy podle platných zákonů a předpisů.
 3. Právnická osoba, která má jako účel, hlavní činnost nebo předmět podnikání edukační činnost v oblasti výživy a životního stylu a jejíž minimálně jeden vedoucí pracovník je členem spolku i jako fyzická osoba.
 4. Žadatel (fyzická i právnická osoba) se stává členem rozhodnutím výboru spolku o přijetí za člena spolku a zaplacením členského příspěvku, a to ke dni, který nastane později.
 5.  
 6. Výbor spolku o přijetí žadatele rozhoduje na základě žadatelem doručeného:

  a) vlastnoručně podepsaného a řádně vyplněného formuláře (přihláška), který mimo jiné obsahuje
       prohlášení žadatele, že se seznámil se s těmito stanovami a Kodexem AVP ČR a přistupuje k nim 
  b) 
  motivačního dopisu, v němž uvede žadatel představy o členství
  c) písemného doporučení minimálně jednoho stávajícího aktivního člena spolku, jenž je členem alespoň jeden rok.

   

 7. Ukončení členství:

  a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
  b) úmrtím člena
  c) absencí člena spolku ve vedení právnické osoby (člena spolku) vlivem personálních změn
  d) vyloučením člena; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním:

  -> porušil jeho zásady a cíle nebo Stanovy nebo Kodex AVP ČR nebo právní předpis
  -> porušuje dobré mravy nebo zásady slušného chován nebo chování fair play  
  -> 
  zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku
  -> byl pravomocně odsouzen za trestný čin spáchaný proti jinému členu spolku nebo v souvislosti s činností spolku
  -> nezaplacením členských příspěvků nejpozději do 10 dnů po doručení druhé výzvy výboru

  e) zánikem spolku

   

Člen, který byl podle rozhodnutí výboru spolku vyloučen, může do 15 dnů od písemného doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby rozhodnutí výboru přezkoumala kontrolní komise , v případě pokud nebude zvolena Etická a vzdělávací komise, a v případě, že nebude zvolena ani jedna z těchto komisí, tak Valná hromada a zrušila toto rozhodnutí pro rozpor se stanovami nebo zákonem. Rozhodnutí o vyloučení se stane účinným, pokud je potvrzeno rozhodnutím kontrolní komise (VH, EVK) nebo uplyne-li marně lhůta pro podání návrhu na přezkum rozhodnutí kontrolní komisí.

      6. Práva členů:

        a) účastnit se činnosti spolku
        b) být pravidelně informován o dění ve spolku
        c) užívat všech výhod a benefitů člena spolku, které vyhlásí výbor a schválí valná hromada
            a jejichž aktualizovaný seznam je trvale k dispozici k nahlédnutí všem členům spolku
        d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
        e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku pouze v případě, že člen je fyzická osoba.

      7. Povinnosti členů:

        a) platit členské příspěvky
        b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku, jeho členů
        c) dodržovat Stanovy a Kodex AVP ČR
        d) sdělit výboru údaje zapisované do seznamu členů a bez zbytečného odkladu ohlásit jakoukoli změnu těchto údajů                         
e) aktivně se zapojovat o činnosti spolku
        f) spory s jinými členy spolku řešit přednostně v rámci spolku

      8. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

      9. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.
          V seznamu členů jsou tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, e-mailová adresa.
          Člen, a to i bývalý, má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné potvrzení o svém členství, případně
          potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Údaje zapsané v seznamu členů může spolek používat pouze pro
          své potřeby ve vztahu ke členům spolku. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem
          těch členů, kterých se týkají.

 

čl. IV

Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
  a) valná hromada
  b) výbor
  d) kontrolní komise
  e) etická a vzdělávací komise

   

 2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 3. Funkční období volených orgánů je 5 (slovy pět) let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou   nebo odstoupením člena voleného orgánu.

čl. V 

Valná hromada

 1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

  a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
  b) rozhodovat o změně stanov
  c) stanovit výši a splatnost členských příspěvků,
  d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
  e) schvalovat výsledek hospodaření spolku
  f) volit členy výboru, členy kontrolní komise, členy etické a vzdělávací komise
  g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
  h) rozhodnout o zrušení nebo přeměně spolku

   

 2. Valná hromada je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 30. června každého kalendářního roku.
 3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná valná hromada. Výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat valnou hromadu na náklady spolku sám.
 4. Právo zúčastnit se členské valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, čas a program a musí být doručena členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti minimálně 20 % všech řádně registrovaných členů spolku. Usnesení valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 7. Hlasování valné hromady o záležitostech, které náleží do její působnosti, může proběhnout „per rollam“. Při rozhodování „per rollam“ zašle prezident spolku nebo jím pověřená osoba všem členům spolku materiál, o němž má valná hromada rozhodnout nebo sdělí, kde lze do něho nahlédnout, dále zašle návrh usnesení a stanovení lhůty pro doručení rozhodnutí člena. Vše může být zasláno poštou, elektronickou poštou nebo jiným vhodným prostředkem komunikace na dálku. Člen zašle své rozhodnutí prezidentovi spolku nebo jím pověřené osobě ve stanovené lhůtě. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu usnesení. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů. Výbor oznámí členům v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
 8. Jednání valné hromady řídí prezident spolku nebo jím pověřená osoba. Řídící valné hromady vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na nebo na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do patnácti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal (prezident) nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal (prezident), jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

 

čl. VI

Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem Aliance výživových poradců ČR.
 2. Řídí jeho činnost v souladu se stanovami mezi zasedáními valné hromady po celé své funkční období.
 3. Výbor je statutárním orgánem a má 5 členů. Prezidenta a místoprezidenta volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává. Za spolek jedná navenek jeho prezident nebo písemně pověřený člen výboru. Jde-li o písemné právní jednání, které činí spolek, musí být podepsán prezidentem nebo místoprezidentem a dalším členem výboru. Podepisuje-li prezident spolu s místoprezidentem, je podpis místoprezidenta považován za podpis dalšího člena výboru. Kdo za spolek podepisuje, připojí k podpisu údaj o své funkci. Způsobilý být členem výboru je ten, kdo je plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání a v den volby starší 18 let. Členem výboru nemůže být ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel či manželka je členem kontrolní komise. Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem výboru, oznámila-li to předem spolku, to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň 3 roky. Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je již členem výboru, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu spolku. Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 4. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi zasedáními valné hromady, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. K zajištění plnění svých úkolů je výbor oprávněn vydávat vnitřní předpisy závazné pro všechny členy spolku, vytvářet poradní a expertní orgány a vytvořit kancelář spolku.
 5. Výbor je svoláván prezidentem podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu, tedy každý člen výboru má jeden hlas, výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 6. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s udáním místa, času a programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání na předmětné schůzi schválí za účasti všech členů. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořídí zápis podepsaný prezidentem a zapisovatelem, přílohu zápisu tvoří listina přítomných. O náležitostech zápisu platí přiměřeně ustanovení čl. V odst. 8 stanov. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen výboru oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.
 7. Prezident je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 8.  
 9. Do výlučné kompetence výboru patří:
  a) svolávat valnou hromadu,
  b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
  c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy valné hromadě,
  d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
  f) rozhodovat o přijetí členů, rozhodovat o jejich vyloučení,
  g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
  h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
  i) schvalovat interní organizační normy spolku,
  j) vést seznam členů,
  k) řešit spory uvnitř spolku,
  l) jmenovat likvidátora spolku.

 

čl. VII

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá valné hromadě.
 2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.
 3. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
 4. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími valné hromady a výboru.
 5. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
 6. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise prezidentovi bez zbytečného prodlení.
 7. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
 8. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů prezidentovi a následně valné hromadě písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
 9. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 10. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 

čl. VIII

 Etická a vzdělávací komise

 1. Etická a vzdělávací komise má 3 členy. Členy etické a vzdělávací komise volí a odvolává valná hromada z řad členů spolku. Etická a vzdělávací komise si ze svého středu volí předsedu etické a vzdělávací komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Etická a vzdělávací komise se zodpovídá valné hromadě.
 2. Předseda etické a vzdělávací komise je jedním z členů výboru spolku.
 3. Úkolem etické a vzdělávací komise je:
  a) trvalý dohled nad dodržováním Kodexu AVP ČR schváleného valnou hromadou, všemi členy spolku. Tento dohled zajišťuje zejména vlastní kontrolní činností v provozovnách výživových poradců a také na vzdělávacích akcích všeho druhu organizovaných právnickými osobami – školicími středisky – členy spolku,
  b) vypracování koncepce průběžného vzdělávání členů spolku,
  c) zpracovávání obsahové náplně a termínového kalendáře průběžného vzdělávání členů spolku,
  d) organizační zajištění jednotlivých vzdělávacích akcí programu průběžného vzdělávání,
  e) vedení přehledů o účasti na vzdělávacích akcích a počtu získaných kreditů členů spolku,
  f) průběžně informovat výbor o stavu plnění programu průběžného vzdělávání a případné navrhování opatření vedoucích ke zkvalitnění nebo nápravě zjištěného stavu.

 

čl. IX

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských a partnerských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností, z reklamní a propagační činnosti, z vydavatelské a obchodní činnosti a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov            a vnitřních předpisů spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

čl. X

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Spolek Aliance výživových poradců ČR je právním nástupcem Občanského sdružení Aliance výživových poradců ČR.
 3. Tyto stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.