Country Life 

Kdo jsme, čím se zabýváme, co dodáváme na trh a také o tom, co jsme vybudovali.

Ekocentrum

V Nenačovicích u Berouna funguje od roku 2003 ekologické centrum Country Life. Jeho součástí je sídlo firmy, vzorková prodejna, biopekárna, ekofarma a balírna, donedávna také velkoobchodní sklad. Ekocentrum vzniklo přestavbou bývalého kravína na nízkoenergetickou budovu a přistavěním nové části, tzv. Archy, která má parametry pasivního domu. Jedná se o první pasivní dům postavený v ČR.

Ekocentrum je také místem konání kaľdoročních zářijových Biodoľínek. 

Ekofarma

Na ekologické farmě pěstujeme obilí, zeleninu a ovoce v biokvalitě. V roce 1993 ekofarma získala čestné uznání v soutěľi o ekologický projekt roku. V roce 2006 jsme pak obdrľeli významné ocenění „Bartákův hrnec" pro nejlepšího ekologického zemědělce roku.

Biopekárna

V biopekárně pečeme slané i sladké pečivo, které dodáváme do našich prodejen a restaurací, stejně tak jako do prodejen biopotravin po celé České republice. Pouľíváme výhradně suroviny v biokvalitě, pečeme z mouky od českých i zahraničních ekozemědělců. V sortimentu máme i celozrnný ľitný kváskový chléb.

Velkoobchod

Společnost Country Life je největším dovozcem, obchodníkem s bioprodukty a jedním z největších obchodníků s produkty zdravé výľivy v České republice. Ve velkoobchodu nabízíme 2 500 výrobků, z toho bezmála 1 500 poloľek v biokvalitě. Sortiment zahrnuje trvanlivé a chlazené potraviny, ovoce a zeleninu, pečivo, ekologické čisticí prostředky a přírodní kosmetiku. Od počátku roku 2016 velkoobchod sídlí v Rudné u Prahy.

Prodejny biopotravin a zdravé výľivy

Do „biorodiny" Country Life patří také osm prodejen biopotravin a zdravé výľivy v Praze. První z nich byla prodejna v Melantrichově 15, otevřená jiľ na počátku devadesátých let a je na stajném místě více jak 25 let. K ní se později přidala prodejna s občerstvením v Jungmannově 1. Obchod na ulici Čs. armády patří k největším bioprodejnám v České republice. V Liliové ulici v Praze 1 se nachází specializovaná prodejna bio a přírodní kosmetiky.  

Restaurace a občerstvení

V Melantrichově ulici se kromě bioprodejny nachází také naše restaurace. Ta nabízí samoobsluľný výběr, teplou i studenou veganskou kuchyni, salátový bar či ovocné a zeleninové š?ávy. Interiér restaurace v Melantrichově ulici pochází z dílny architekta Jiřího Vorla. Restauraci najdete i vedle naši prodejny na Čs. armády v Praze 6, občerstvit se můľete i v prodejně v Jungmannově ulici, kde nabízíme teplé i studené pokrmy, sendviče, moučníky a saláty.

Informační a vzdělávací činnost

Vydáváme oblíbený časopis Dobroty, který distribuujeme v nákladu 40 000 výtisků do prodejen zdravé výľivy po celé ČR.

Spolupracujeme s humanitární organizací ADRA. Tato spolupráce trvá jiľ od zaloľení ADRA v roce 1992. Některých humanitárních a záchranných akcí se zúčastnil i ředitel Country Life, pan Otakar Jiránek.

Jsme členem Svazu ekologických zemědělců Pro-bio.

Jsme členem sdruľení OCI (Outpost Centers International, www.outpostcenters.org) a ASI (Adventistická Společnost institucí, podnikatelů a manaľerů, www.asi-cs.cz).

Zdravé bio

Biopotraviny jsou pěstovány s ohledem k přírodě a lidskému zdraví. To však neznamená, ľe kaľdá biopotravina je zdravá. Vepřový bůček je zdrojem nezdravého cholesterolu, a? uľ je bůčkem konvenčním nebo v bio kvalitě. V biokvalitě lze zakoupit i méně zdravé či vyloľené nezdravé výrobky (kofein, alkohol, cigarety), to však jejich škodlivost nesniľuje. S biocigaretami si zaděláváme na rakovinu úplně stejně, jako s těmi „nebio". Protoľe pro nás jsou biopotraviny součástí širší koncepce zdravého ľivotního stylu, snaľíme se přinášet pouze takové potraviny, které přispívají ke zdravé a vyváľené stravě.

Ekocentrum

Celý provoz Country Life v Nenačovicich u Berouna je zaměřen na nízkou ekologickou náročnost. Zajímavosti o ekocentru:

  • „Recyklovali" jsme bývalý opuštěný seník (dnešní velkoobchodní sklad) a kravín (dnešní sídlo společnosti, balírna a pekárna).
  • Přestavěná budova kravína je dnes nízkoenergetickou stavbou a přistavěná nová část - Archa - má parametry pasivního domu. Jedná se o první pasivní dům postavený v České republice.
  • V nově dostavované části jsou v maximální moľné míře vyuľity přírodní materiály. Kde je to moľné, je dřevo ponecháno v neopracovaném přírodním stavu a napuštěno pouze emulzí z lněného oleje a včelího vosku.
  • Stěny budov jsou extrémně silné a zajiš?ují tak velmi dobrou izolaci.
  • Na střeše máme sluneční kolektory na ohřev uľitkové vody.
  • Deš?ovou vodu zachycujeme do podzemních rezervoárů a vyuľíváme na splachování a praní.
  • Pouľíváme systém rekuperace vzduchu, který funguje na principu recirkulace: vytváří mix, v němľ část tvoří přefiltrovaný vzduch z budovy s odpadním teplem a do něho je „přimíchán" vzduch zvenčí. Vzduch zvenčí přichází podzemním potrubím, proto v zimě není tak mrazivý a v létě tak horký jako vzduch venku.
  • Ve všech kancelářských a obytných prostorách v ekocentru máme přírodní linoleum na bázi lněného oleje.
  • K úklidu a praní používáme ekologické čisticí a prací prostředky Ecover.