Zásady zpracování osobních údajů

Jste-li členem AVP, odběratelem blogových článků, newsletterů nebo návštěvníkem webu www.aliancevyziva.cz, svěřujete nám své osobní údaje. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich služeb.

 

Správce osobních údajů

spolek  Aliance výživových poradců ČR, z.s., 
IČ: 270 46 435,
se sídlem K Netlukám 1472/2, Uhříněves, 104 00 Praha 10
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 17146
                        
e-mail: vybor@aliancevyziva.cz   
(dále AVP)

 

Právní základ pro zpracování

 • Stanovy AVP
 • Poskytnutí osobních údajů vyplývá z výše zmíněných stanov čl. III. bod 7
 • V případě, že člen neposkytne výše uvedené osobní údaje, nemůže se stát členem AVP, neboť by nemohl být identifikován a zúčastňovat se činnosti AVP, nabývat práv a povinností

Účel zpracování

 • Pro potřeby AVP, ve vztahu k AVP a ostatním členům (zasílání informací souvisejících se spolkovou činností, registrací nových členů a jejich prezentací na webových stránkách AVP formou profilu, poskytování slev u partnerů AVP, přihlašování na kurzy a platby za ně, pravidelné zasílání newsletterů a novinek, informace o plánovaných akcích AVP či partnerských akcích, vystavování a evidence daňových dokladů)

Jaké osobní údaje AVP zpracovává?

 • Jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, e-mailová adresa, telefon, číslo ID kartičky člena AVP, písemná komunikace a údaje vyplněné členem AVP v jeho osobním profilu.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí osobní údaje ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI), Facebook, Google. Dále využíváme zpracovatele plateb (GoPay, ComGate), dopravce zajišťující dodání zboží (Česká pošta, PPL, InTime, Zásilkovna).
 • Pokud někdy v budoucnu budeme využívat další aplikace či zpracovatele, budou muset splňovat nejméně stejné nároky, jako klademe na své aktuální zpracovatele.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství v AVP a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR

Způsob zajištění ochrany osobních údajů

 • Osobní údaje jsou pod elektronickou, procedurální a fyzickou kontrolou a AVP disponuje moderními technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťující ochranu zpracovávání údajů před jejich ztrátou, zničením, zneužitím.

Práva člena

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že člen má právo od AVP získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Člen má také právo, aby AVP bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má člen právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost AVP zlikvidovat osobní údaje, které o členovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a člen o to požádá.
 • Člen má právo, aby AVP v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech AVP, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má člen právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává členovi možnost získat osobní údaje, které AVP poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož zpracování osobních údajů člena jsou pro výkon práv a povinností člena AVP nezbytné.
 • V případě, že bude člen jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné AVP, může podat stížnost přímo AVP, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech člena je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (www.uoou.cz).